Finančni prispevki staršev

Vrtec se financira iz več virov: delno s strani lokalne skupnosti, delno s prispevki staršev, sponzorjev in donatorjev. Prispevek – oskrbnina se določi glede na višino plačilnega razreda, katerega določi Center za socialno delo na podlagi oddane Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – subvencija vrtca.

Prispevki staršev so opisani v Pogodbi o prispevkih za otroka. Redno plačevanje prispevkov je pogoj za obiskovanje waldorfskega vrtca. Starši se zavežejo, da bodo prispevke redno plačevali in sicer za vse mesece v letu v skladu z določili v pogodbi.

Vpisnina znaša 130,00 EUR.